úterý 25. června 2024

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Minutové zprávy s.r.o., IČ 17484006 se sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4. (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (Nařízení GDPR).

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení, zlepšení kvality služeb, provádění analýz a měření, zobrazování reklam na základě Vašich zájmů a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou:

Osoby podílející se na zajištění provozu služeb.

Osoby zajišťující marketingové služby.

Osoby, kterým správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Právo na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: [email protected].